Klauzula Informacyjna dla formularza kontaktowego

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: H.I.S POLAND Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie, (00-144) Warszawa, Aleja Solidarności nr 95/99 lok.39,
wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000566285. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych w osobie Radosława Rubaszewskiego: e -mail: iodhis@rcp.poznan.pl.
Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej
korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez okres niezbędny do
prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie
danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom
zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu
systemów informatycznych). W przypadku przesyłanych wiadomością związanych z realizacją umowy lub
ofertami przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B
RODO zgodnie z obowiązującą Klauzulą Informacyjną. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych,
prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz
prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Stawki 2.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby
prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Państwa sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio
zabezpieczone.